برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی

سرفصل دوره برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی
مدرس: پویا روحی

جلسه اول
– آمیخته بازاریابی

جلسه دوم
– جایگاه تبلیغات در آمیخته بازاریابی

جلسه سوم
– مدیریت استراتژیک بازار

جلسه چهارم
– ابزارهای ارتباطات یکپارچه IMC

جلسه پنجم
– بررسی دیدگاه حل مسئله در برنامه ریزی تبلیغات

جلسه ششم
– تکنیک های خلاقیت

جلسه هفتم
– استراتژی طراحی پیام

جلسه هشتم
– برنامه ریزی رسانه

جلسه نهم
– معرفی یک مدل برنامه ریزی کمپین

جلسه دهم
– تشریح مراحل مختلف مدل
– کارگاه آموزش تدوین کمپین