بازاریابی و فروش حضوری

سرفصل دوره بازاریابی و فروش حضوری
مدرس: دکتر پویا روحی

جلسه اول
مقدمه ای بر ارتباط بازاریابی

جلسه دوم
بازاریابی و تبلیغات و نقش آن در افزایش فروش

جلسه سوم
برنامه ریزی فروش، پیش بینی فروش

جلسه چهارم
مشتری مداری، تکنیک های فروش، ۲۰ توصیه فروش

جلسه پنجم
بازاریابی تلفنی، حضوری و مکاتبه ای

جلسه ششم
انواع مشتریان درونی و بیرونی

جلسه هفتم
مدل Aida در متقاعدکردن مشتری

جلسه هشتم
مدل Spin دربررسی نیازمشتری

جلسه نهم
روش‌های مختلف معرفی محصولات و خدمات

جلسه دهم
هشت قانون مهم در ارتباطات تجاری، مدیریت اعتراضات، چگونگی برخورد با مشتریان عصبانی

جلسه یازدهم
زبان بدن