اصول و مبانی بازاریابی

سرفصل دوره اصول و مبانی بازاریابی
مدرس: دکتر پویا روحی

جلسه اول
– آشنایی با مفاهیم اولیه بازاریابی (بازار، مشتری، بازاریابی)

جلسه دوم
– بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه سازی(STP)
– آشنایی با محصول (Product) و توزیع (Place)
– پخش فیلم بازاریابی

جلسه سوم
– آشنایی با پیشبرد فروش (Promotion)

جلسه چهارم
– شناخت روش های قیمت گذاری (Pricing)
– پخش فیلم بازاریابی

جلسه پنجم
– آشنایی با ماتریس گروه مشاوره بوستون(BCG)
– آشنایی با مدل ایگور آنسوف

جلسه ششم
– آشنایی با ماتریس جنرال الکتریک (GE)
– آشنایی با چرخه عمر محصول (PLC)
– پخش فیلم بازاریابی

جلسه هفتم
– آشنایی با بازاریابی صنعتی

جلسه هشتم
– آشنایی با بازاریابی خدماتی جلسه هشتم
– آشنایی با بازاریابی بین الملل و اینکوترمز
– پخش تیزرهای جذاب دنیا و تحلیل آنها

جلسه نهم
– آشنایی با معیارهای سنجش بازاریابی(Marketing Metrics)

جلسه دهم
– آشنایی با روان شناسی رنگ در تبلیغات
– آزمون شخصیت شناسی رنگ در تبلیغات