تدوین طرح بازاریابی

سرفصل دوره تدوین طرح بازاریابی
مدرس: دکتر پویا روحی

جلسه اول
کلیات طرح بازاریابی به انضمام فرآیند طراحی برنامه بازاریابی در یک نگاه

جلسه دوم
تجزیه تحلیل محیط کسب و کار و تبیین اهداف و استراتژی های کسب و کار

جلسه سوم
مشتری شناسی و تحلیل نیازهای مشتریان

جلسه چهارم
بخش بندی و اولویت بندی بازارها

جلسه پنجم
تبیین وتدوین جایگاه محصول در طرح بازاریابی

جلسه ششم
تبیین وتدوین جایگاه قیمت در طرح بازاریابی

جلسه هفتم
تبیین وتدوین جایگاه توزیع در طرح بازاریابی

جلسه هشتم
تبیین وتدوین جایگاه IMC در طرح بازاریابی

در انتهای هر جلسه ضمن اجرای عملی مفاد جلسه، توصیه هایی نسبت به اجرای اثربخش آموخته‌های دانشجویان ارائه می شود.