مدیریت رسانه های تبلیغاتی

سرفصل دوره مدیریت رسانه های تبلیغاتی
مدرس: دکتر پویا روحی

مقدمه و واژه شناسی رسانه

شناخت، مقایسه و پایش رسانه ها

ضرورت و اجزای برنامه رسانه

روشهای برنامه ریزی رسانه و تخصیص بودجه

شاخص های اثر بخشی رسانه ها و محاسبه آنها

ارزیابی اثر بخشی برنامه رسانه، تحقیقات رسانه

آشنایی با نرم افزارهای برنامه ریزی رسانه

تهیه برنامه رسانه (عملی)مقدمه و واژه شناسی رسانه

شناخت، مقایسه و پایش رسانه ها

ضرورت و اجزای برنامه رسانه

روشهای برنامه ریزی رسانه و تخصیص بودجه

شاخص های اثر بخشی رسانه ها و محاسبه آنها

ارزیابی اثر بخشی برنامه رسانه، تحقیقات رسانه

آشنایی با نرم افزارهای برنامه ریزی رسانه

تهیه برنامه رسانه (عملی)